top of page

SCHEIDINGSBEMIDDELING EN OUDERSCHAPSBEMIDDELING

U kan bij mij terecht voor bemiddeling in familiezaken. Familiale bemiddeling concentreert zich op geschillen in de familiale context. Voorbeelden hiervan zijn scheidingsbemiddeling en ouderschapsbemiddeling.

Scheidingsbemiddeling

De echtscheidingswet van 1 september 2007 onderscheidt twee echtscheidingsprocedures :

- Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO)

- Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT)


Een echtscheiding Onderling Toestemming is mogelijk als beide partners akkoord zijn met de scheiding en ze zelf de verplichte afspraken omtrent de kinderen, de woning en andere zaken maken.

Via een erkend bemiddelaar kunnen ex-partners die verplichte overeenkomst uitwerken met het oog op de Echtscheiding door Onderlinge Toestemming.

Een EOT uitwerken met de hulp van een familiaal bemiddelaar is een alternatief voor een slopende en vaak dure echtscheidingsprocedure via de rechtbank waarbij beide partijen een advocaat onder de arm nemen. Wanneer er geopteerd wordt voor scheiden via bemiddeling maken de ex-partners zelf de praktische afspraken om de scheiding en het leven na de scheiding te regelen.

De familiaal bemiddelaar zorgt ervoor dat alles volgens de wettelijk opgelegde regels verloopt en waakt erover dat de overeenkomst juridisch correct is.


Het uiteindelijke doel van echtscheidingsbemiddeling is tot een akkoord komen dat wordt ingediend bij de rechtbank ter "homologatie". Dat betekent dat de rechter de overeenkomst bekrachtigd waardoor ze authentiek en uitvoerbaar wordt.

Ouderschapsbemiddeling

Als ouders niet langer onder één dak wonen, moeten ze hun ouderschap reorganiseren. Hoe deze reorganisatie vorm krijgt, wordt in onderling overleg bepaald. In de bemiddelingsgesprekken worden afspraken gemaakt omtrent :

- Het ouderlijk gezag : wie beslist over wat?

- De verblijfsregeling : waar verblijft het kind en wanneer?

- De kosten voor de kinderen : wie betaalt wat en op welke manier?


De ouderschapsovereenkomst kan een belangrijke bijdrage leveren tot een evenwichtige en postieve relatie tussen ouders en hun kinderen en tussen ouders onderling. Bovenal moet deze overeenkomst concreet en duidelijk zijn zodat conflicten minder kans krijgen.


Ouderschapsreorganisatie is een dynamisch proces dat nooit stopt. Ook jaren na de partnerbreuk kunnen bemiddelingsgesprekken soelaas bieden bij verstarde standpunten over eventuele nieuwe afspraken of het herzien van bestaande regelingen. Behalve alle emotionele belangen en bezorgdheden krijgt u ook alle nodige informatie omtrent fiscaliteit, juridische en financiële aspecten van het ouderschap.


bottom of page